Usługi

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 70 Uczestników (42K/28M), każda grupa szkoleniowa będzie liczyła 10 osób. Jeden Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu zawodowym. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

1. IDENTYFIKACJĘ POTRZEB – IPD:

 • spotkanie z doradcą – analiza potrzeb Uczestnika(1 h/os.)
 • spotkania grupowe dotyczące rynku pracy i warsztaty edukacyjne – 4h/gr
 • warsztaty samopoznania – 4h/gr
 • spotkanie z doradcą – indywidualna ocena zawodowa, stworzenie portfolio, poznanie ścieżki zawodowej, wystawienie rekomendacji przez doradcę (1 h/os.)
 • spotkanie z doradcą – opracowanie IPD zawierającego cele, plany, terminy i zdolności Uczestnika; podpisanie IPD (1 h/os.)

2. GRUPOWE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE (56h/gr.)
Spotkanie grupowe w formie warsztatów obejmować będą:

 • trening interpersonalny ( 16h/gr.),
 • warsztaty „Każdy inny, wszyscy równi” (16 h/gr.),
 • warsztaty radzenia sobie ze stresem (8h/gr.),
 • warsztaty z autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku (16/gr.),
Odbywać się będą w terminie, dostosowanym do potrzeb Uczestników.

3. INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE CZ.II KONSULTACJE (16h/os.)
W ramach spotkań Uczestnicy będą mieli indywidualne konsultacje z:

 • Psychologiem (4h/os.)
 • Pracownikiem socjalnym (4h/os.)
 • Prawnikiem (4h/os.)
 • Asystentem osoby niepełnosprawnej (4h/os.)

4. SZKOLENIA ZAWODOWE - Uczestnik wybiera szkolenie zawodowe (do wyboru):

 • Pracownik ochrony (bez licencji) - 120h/gr
 • Programista stron z obsługą baz danych - 120h/gr
 • Przedstawiciel handlowy /Obsługa klienta z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej -120h/gr
 • Księgowość komputerowa - 120h/gr

5. POŚREDNICTWO PRACY

 • Spotkanie z pracodawcami – dyskusja grupowa (4h/gr.)
 • Indywidualne spotkanie z pośrednictwa pracy (2h/os.)

6. STAŻE ZAWODOWE (42os.,1os/3msc) – 60% Uczestników projektu odbędzie 3-miesięczne staże zawodowe u pracodawców oraz otrzyma stypendium stażowe. Pierwszeństwo odbywania stażu będą miały osoby z najwyższym poziomem motywacji oraz te z najniższym doświadczeniem i znajdujące się w trudnym położeniu.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Dodatek szkoleniowy
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie
 • Ubezpieczenie
 • Badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu
 • Stypendium stażowe