Uczestnicy

Projekt jest skierowany do 70 osób, w tym 42 kobiet, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • Zamieszkują na terenie powiatów objętych działaniami projektu
  • Mają status osoby niepełnosprawnej (w chwili przystąpienia do Projektu posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności)
  • Są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, bądź są nieaktywne zawodowo