Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie mieć charakter otwarty i odbywać się będzie z poszanowaniem zasady równości szans w okresie od lipca 2014 r. do listopada 2014 r.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji będzie zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego oraz złożenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi, tj. zaświadczeniem z PUP potwierdzającym status osoby bezrobotnej, oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

W wyniku rekrutacji wyłonionych zostanie minimum 70 osób, spełniających podstawowe kryteria formalne:

  1. zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego w powiecie dąbrowsko – tarnowskim, tarnowskim, gorlickim, limanowskim oraz nowosądeckim
  2. potwierdzony status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo
  3. posiadanie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności

Dodatkowo kandydaci będą oceniani w oparciu o kryteria preferencji:

  • płeć K (5 pkt)
  • osoba długotrwale bezrobotna (6 pkt)
  • osoba niepełnosprawna z zaburzeniami psychicznymi (8 pkt)

Dla każdej grupy szkoleniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa(uwzględniająca podział na płeć).

Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w projekcie tylko w przypadku:

  • zwolnienia się miejsca z listy podstawowej tylko przed rozpoczęciem realizacji wsparcia
Wszystkie osoby aplikujące do udziału w projekcie zostaną telefonicznie poinformowane o wynikach rekrutacji a następnie podpiszą Deklarację uczestnictwa w projekcie.